Algemene voorwaarden

Artikel 1
Werkingssfeer

 1. DAR Bouwadvies B.V.is gemachtigd vergunningen aan te vragen voor derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van of met DAR Bouwadvies B.V.en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden zijn betrokken en voor medewerkers en directie van DAR Bouwadvies B.V.
 4. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Wanneer er op enig moment één of meerdere bepalingen nietig verklaard zullen worden, zullen DAR Bouwadvies B.V.en Opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaarde overeen komen, waarbij zover mogelijk het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarde staat, dan dient in overleg tussen de partijen de situatie beoordeeld worden in de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2
Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege DAR Bouwadvies B.V.zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.
 2. Indien DAR Bouwadvies B.V.op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat DAR Bouwadvies B.V.de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt DAR Bouwadvies B.V. de Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóórdat DAR Bouwadvies B.V. de feitelijke opdracht kan starten.
 3. DAR Bouwadvies B.V.kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat DAR Bouwadvies B.V.een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat DAR Bouwadvies B.V.een getekende offerte heeft ontvangen of geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
 5. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DAR Bouwadvies B.V.niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige projecten en orders.
 7. DAR Bouwadvies B.V.is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van DAR Bouwadvies B.V. – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van DAR Bouwadvies B.V.voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 3
Prijzen, contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
 2. De kosten voor werkzaamheden worden vastgesteld op basis van raamkosten.
 3. DAR Bouwadvies B.V.heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 4. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft DAR Bouwadvies B.V. het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
 5. DAR Bouwadvies B.V. heeft de bevoegdheid de prijs van de overeenkomst te verhogen als deze voortvloeit uit een verplichting bepaald door wet- en regelgevingen of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorzien waren.
 6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever DAR Bouwadvies B.V.schriftelijk in gebreke te stellen. DAR Bouwadvies B.V. dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Indien er door DAR Bouwadvies B.V. werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op de locatie van de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever kosteloos voorzieningen te treffen voor gewenste faciliteiten voor de medewerkers van DAR Bouwadvies B.V.
 9. DAR Bouwadvies B.V.is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DAR Bouwadvies B.V.aangeeft nodig te hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DAR Bouwadvies B.V.worden verstrekt.
 11. Indien de inhoud of omvang van de overeenkomst wordt gewijzigd, en dit gevolgen heeft voor de kwaliteit of de kwantiteit van de oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst, kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag aan de hand daarvan door DAR Bouwadvies B.V.worden verhoogd of verlaagd.
 12. Door een wijziging van de overeenkomst wordt de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van overeenkomst.
 13. DAR Bouwadvies B.V.heeft de mogelijkheid om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren als dit kwalitatieve of kwantitatieve gevolgen heeft voor te verrichten werkzaamheden, of te leveren zaken.

Artikel 4
Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door DAR Bouwadvies B.V.aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119 BW, vermeerderd met 2% verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur, tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling. Bij verzuim van de Opdrachtgever na herinnering om de factuur tijdig te betalen, verhoogt DAR Bouwadvies B.V. het factuurbedrag  met € 15,- administratiekosten.
 3. DAR Bouwadvies B.V.gaat tot invordering over als de Opdrachtgever, nadat deze tot betaling is aangemaand om de factuur alsnog te betalen; Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tot  tijdige betaling overgaat, is de Opdrachtgever verplicht tot teruggave van de geleverde zaken.
 5. DAR Bouwadvies B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5
Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij DAR Bouwadvies B.V.
 2. Het is Opdrachtgever verboden de door DAR Bouwadvies B.V.aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door DAR Bouwadvies B.V.geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan DAR Bouwadvies B.V. verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.
 4. Indien derden beslag willen leggen op onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten of rechten daarop willen laten gelden, is de Opdrachtgever verplicht om DAR Bouwadvies B.V. hiervan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval DAR Bouwadvies B.V.zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DAR Bouwadvies B.V.en door DAR Bouwadvies B.V. aangewezen derden om al de plaatsen te betreden waar de eigendommen van DAR Bouwadvies B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 6
Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DAR Bouwadvies B.V.vervaardigde rapportages en tekeningen berusten bij DAR Bouwadvies B.V.
 2. DAR Bouwadvies B.V.heeft het recht de door DAR Bouwadvies B.V. vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.
 3. DAR Bouwadvies B.V.heeft het recht om opgedane kennis door uitvoering van de overeenkomst te gebruiken voor andere doeleinden.

Artikel 7
Opzegging/Beëindiging overeenkomst

 1. Ingeval één van de partijen tekort schiet in de nakoming van één (of meer) van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding of wijziging van de overeenkomst te vorderen.
 2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft DAR Bouwadvies B.V.het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen c.q. te beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van opdrachtgever. DAR Bouwadvies B.V.zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. DAR Bouwadvies B.V.is (naast de wettelijke bevoegdheid tot ontbinding die onverlet blijft) bevoegd om een overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DAR Bouwadvies B.V.zal DAR Bouwadvies B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien deze overdracht extra kosten met zich meebrengt worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8
Overmacht

 1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Als een niet aan DAR Bouwadvies B.V.toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door DAR Bouwadvies B.V., dat de nakoming door DAR Bouwadvies B.V.zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van DAR Bouwadvies B.V. gevergd kan worden.
 3. Wanneer DAR Bouwadvies B.V.ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DAR Bouwadvies B.V.gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9
Klachten

 1. Klachten respectievelijk schaden en/of aansprakelijkstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan DAR Bouwadvies B.V. te worden gemeld.
 2. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Klachten inzake facturen van DAR Bouwadvies B.V.dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door DAR Bouwadvies B.V. te zijn ontvangen.
 4. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens DAR Bouwadvies B.V.

Artikel 10
Aansprakelijkheid

 1. DAR Bouwadvies B.V.is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door DAR Bouwadvies B.V.en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DAR Bouwadvies B.V.
 2. DAR Bouwadvies B.V.is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan DAR Bouwadvies B.V. verstrekte informatie
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DAR Bouwadvies B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 4. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van DAR BouwadviesB.V.beperkt tot (a) de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde samenhangende met de prestatie/levering die de betreffende vordering van de Opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad en (b) het schadebedrag dat door de (schade)verzekeraar van DAR Bouwadvies B.V. op enig moment wordt uitgekeerd in verband met de betreffende geclaimde schade.
 5. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is DAR Bouwadvies B.V.voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens DAR BouwadviesB.V. aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
 6. DAR Bouwadvies B.V.is niet aansprakelijk indien de Opdrachtgever eventuele schade niet uiterlijk 14 dagen na (feitelijke) (af- of op-)levering schriftelijk aan DAR Bouwadvies B.V. heeft gemeld.
 7. DAR Bouwadvies B.V.bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 8. Opdrachtnemer garandeert dat hij jegens alle de door hem in te zetten werknemers in dienstverband (hierna: Werknemers) de toepasselijke wet- en regelgeving, de geldende arbeidsvoorwaarden, de van toepassing zijnde cao en de toepasselijke (bedrijfstak) pensioenregeling naleeft. Op eerste verzoek van Opdrachtgever overlegt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een overzicht van de door hem in te zetten Werknemers (inclusief de Werknemers van door Opdrachtnemer in te schakelen derden) met de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden, alsmede alle informatie en documenten die nodig zijn om te controleren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voldoet. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen van een vordering, informatieverzoek of aansprakelijkheidstelling op grond van de WAS. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan het uitvoeren van controles, audits of loonvalidaties, al dan niet door een onafhankelijke externe partij, door onder andere inzage te geven in zijn administraties. Opdrachtnemer zal er tevens voor zorg dragen dat de door hem in te schakelen derden zo nodig medewerking verlenen aan het uitvoeren van voornoemde controles, audits of loonvalidaties. Indien blijkt dat Opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde niet het verschuldigde loon aan zijn Werknemers betaalt, is er sprake een toerekende tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst en is de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling vereist is direct in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten zoals nakoming en/of schadevergoeding. Opdrachtnemer is verplicht om de verplichtingen uit dit artikel onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden op grond van deze Overeenkomst en waarop de WAS van toepassing is (kettingbeding). Opdrachtnemer is hierbij verplicht om tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens deze contractuele verplichtingen onverkort opnemen in de overeenkomsten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit deze Overeenkomst. In geval van niet naleven van de verplichtingen uit dit artikel is Opdrachtnemer een niet voor matiging vatbare direct opeisbare boete verschuldigd van € 15.000,- per overtreding, onverlet de overige rechten van Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst of de wet. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade en kosten, indien Opdrachtgever aangesproken wordt op grond van het niet voldoen van het verschuldigde loon van een werknemer in de keten.

Artikel 11
Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door DAR Bouwadvies B.V.te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de rechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken – aan de uitspraak van de gewone rechter te Rotterdam worden onderworpen.

Alblasserdam, 01 juli 2019

DAR Bouwadvies B.V.